Translation

(itstool) path: UnityGame/Assets/Quests/FemaleWarrior/Dragon%20Boots.xml/quest@title
Dragon Boots
10/120
Context English Czech State
Dragon Boots
Dračí Boty
Do not blame yourself. None of us saw through the Dragon Lord’s ruse. I feel so foolish.
Neobviňuj se z toho. Nikdo z nás tu tu lest Pána Draků neprohlédl. Cítím se tak hloupě.
When the dragons abandoned the Dragon Lord, they took his power with them. In his weakened state he had no choice but to rely on someone else for help. Someone powerful. Someone...like you.
Když draci opustili Pána Draků, vzali si s sebou jeho sílu. V tomhle oslabeném stavu neměl na výběr, musel se spolehnout na něčí pomoc. Někoho vlivného. Někoho...jako jsi ty.
Speak to Paula about the Wizard's betrayal.
Mluv s Paulou o Čarodějově zradě.
With the last of his magic, the Dragon Lord concealed himself with a glamer, taking on the appearance of a weak old man. He then used you to do his bidding, to bring his dragons home, and make him more powerful than ever. He tricked you. We were all fooled.
Se svojí poslední magickou energií se Pán Draků pokryl osobním kouzlem, vzal na sebe podobu starého, zesláblého muže. Využíval tě, abys splnil jeho nařízení, přinesl mu domu jeho draky a učinil ho mocnějším než kdy byl předtím. Oklamal tě. Všichni jsem byli slepí.
Our mission remains the same. Stop the Dragon Lord at all costs. To stand a chance against his power, you will need equipment that befits a Dragon Rider. I can help you to get started.
Naše mise připomíná to samé. Zastav Pána Draků za každou cenu. Abys měl šanci proti jeho síle, budeš potřebovat výstroj hodnou Dračího Jezdce. Můžu ti pomoci začít.
ComponentTranslation
This translation Translated block story/Female Warrior
Dračí Boty
Following string has different context but same source.
Translated block story/Item Names
Dračí Boty

Loading…

Dragon Boots
Dračí Boty
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: UnityGame/Assets/Quests/FemaleWarrior/Dragon%20Boots.xml/quest@title
Labels
No labels currently set.
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/FemaleWarrior/Dragon Boots.xml:1
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/FemaleWarrior.po, string 1