Translation Information

Project website http://www.blockstory.net
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@gitlab.com:blockstory3/BlockStory_i18n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Japanese) 1da6338
tuna_breeze authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations http://translate.blockstory.net/git/block-story/items/
Filemask*/ForgottenGoblin.po
Translation file cs/ForgottenGoblin.po
None

Committed changes

block story / Forgotten GoblinCzech

Committed changes 5 months ago
Anihilator

Translation changed

block story / Forgotten GoblinCzech

Now I see that you are worthy. Come back tomorrow if you need more grace, I need some time to replenish it.
Teď již vidím, čeho jsi hoden. Přijď zítra, jestli potřebuješ ještě víc milosti, já na její opětovné dobití potřebuji čas.
5 months ago
Now I see that you are worthy. Come back tomorrow if you need more grace, I need some time to replenish it.
Teď již vidím, čeho jsi hoden. Přijď zítra, jestli potřebuješ ještě víc milosti, já na její opětovné dobití potřebuji čas.
5 months ago
Finally, I see a worthy opponent! What I see, you want more grace?
Konečně vidím hodného protivníka! Copak, chceš víc milosti?
5 months ago
Now I see that you are worthy. You can take my wings.
Nyní již vidím, že jsi toho hoden. Můžeš si vzít moje křídla.
5 months ago
Talk to Angel Goblin about your victory.
Mluv se Skřetím Nebešťanem o svém vítězství.
5 months ago
I'm still not sure of your strength. Your victory could be an accident. I will fight you every day until I am convinced that you are worthy to receive my wings.
Stále si nejsem jist tvojí silou. Tohle vítězství mohla být náhoda. Budu s tebou bojovat každý den, dokud nebudu plně přesvědčen, že jsi hoden dostat moje křídla.
5 months ago
Talk to Angel Goblin.
Mluv se Skřetím Nebešťanem.
5 months ago
I see you're not ready to fight me yet. Muster up the nerve and come next time, I do not want to think that you are a coward.
Vidím, že stále nejsi připraven se se mnou utkat. Seber odvahu a přijď příště, nechci si o tobě myslet, že jsi zbabělec.
5 months ago
Finally, I see a worthy opponent! Look at my magnificent wings, do you want to have the same? They will give you strength and freedom of flight, and you will no longer have to use the potions of this quack Alchemist. When you receive my grace, you will be able to possess them. But are you worthy? Let's check your strength.
Konečně vidím hodného protivníka! Podívej se na má majestátní křídla, chtěl bys mít taky taková? Dají ti sílu a svobodu létat, a taky nebudeš muset používat lektvary od toho šarlatána Alchymisty. Když ti dám svoji milost, budeš schopen je ovládnout. Ale jsi toho vůbec hoden? Pojďme změřit tvoji sílu.
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 180 911
Translated 100% 9 180 911
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 11% 1 28 125

Last activity

Last change March 9, 2020, 12:03 p.m.
Last author Anihilator Anihilator

Activity in last 30 days

Activity in last year